Hitelbiztosítékok Új magánjog sorozat 13. kötete

9.000,- Ft
Hitelbiztosítékok Új magánjog sorozat 13. kötete

9.000,- Ft


Leírás:

Szerz?k: Anka Márton, Anka Tibor, Bodzási Balázs, Leszkoven László, Pomeisl AndrásBodzási Balázs

INTERJÚ A SZERKESZT?VEL I. RÉSZ INTERJÚ A SZERKESZT?VEL II. RÉSZ

Megjelenés: 2016. július

A polgári jogon belül a hitelbiztosítékok joga a rendszerváltozás óta eltelt id?szak alatt kiemelked?en fontos szerephez jutott. Ennek hátterében az áll, hogy piacgazdasági körülmények között a hitelbiztosítékoknak meghatározó a gazdasági jelent?ségük, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a hitelélettel. Szoros az összefüggés a hitelbiztosítékok és a hitelnyújtás, annak feltételei és költségei között.

A magyar jogirodalomban eddig nem jelent meg olyan átfogó munka, amely feldolgozta volna a hitelbiztosítékok jogát. A zálogjogot áttekint? legutóbbi kötet is 2003-ban jelent meg. Ezért is kiemelked?en fontos ez az új kiadvány, amelynek aktualitását fokozza, hogy a Parlament 2016. június 13-án elfogadta a Ptk. módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Ennek a módosításnak a legjelent?sebb része a zálogjogi szabályokat érinti. A kötet már ezeket a módosított rendelkezéseket is részletesen bemutatja.

A kötet szerkeszt?je Bodzási Balázs, aki az utóbbi években több cikket és tanulmányt is publikált ebben a témában. A kötetben ? írja az újraszabályozott önálló zálogjogról, a fiducia-tilalomról, illetve annak a Ptk. módosításban szerepl? oldásáról szóló részeket. Ugyancsak Bodzási Balázs a szerz?je az alzálogjogra, a zálogjogosulti bizományosra, illetve a zálogjog érvényesítését és megsz?nését tárgyaló fejezeteknek. ? a szerz?je végül a garanciaszerz?dés szabályait bemutató résznek is.

A kötet szerz?je Leszkoven László ügyvéd is, aki a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Civilisztikai Tudományok Intézetének egyetemi docense. Számos monográfia, kommentár és tanulmány szerz?je, amelyek közül a zálogjoggal foglalkozó átfogó munkája 2001-ben jelent meg Miskolcon. A könyvben Leszkoven László egy általános áttekint?, bevezet? részt ír, továbbá ? írja a kezességr?l és a tulajdonjog-fenntartásról szóló részeket is.

További szerz?je a kötetnek Anka Tibor közjegyz?, a Magyar Országos Közjegyz?i Kamara elnökhelyettese. A kiemelked? elméleti és gyakorlati szakember számos korábbi kodifikációban részt vett már. A kötetben Anka Tibor az ingatlan-jelzálogjogra vonatkozó fejezet szerz?je, amelyet az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó nélkülözhetetlen szabályok is kiegészítenek.

A szerz?k között szerepel Anka Márton, a Magyar Országos Közjegyz?i Kamara Jogi Irodájának munkatársa. A kötetben a szakterületének számító hitelbiztosítéki nyilvántartás szabályait mutatja be. Emellett ? ír az elidegenítési és terhelési tilalomról, valamint a vételi jogról is.

A szerz?i gárda nem lenne teljes Pomeisl András kúriai f?tanácsadó nélkül. ? is a terület kiváló ismer?je, a vonatkozó kommentár irodalom egyik meghatározó szerz?je. A kötetben ? írja a zálogjog létrejöttér?l, a zálogszerz?désr?l, valamint a kézizálogjogról és az újraszabályozott óvadékról szóló fejezeteket.

Látható, hogy a neves szerz?kb?l álló könyvben valamennyi szerz? annak a területnek a szerz?je, amellyel az utóbbi években a legtöbbet foglalkozott. Természetesen az összes szerz? érinti azokat az új szabályokat is, amelyeket a Parlament el?tt lév? Ptk. módosítás tartalmaz.

A kötet els?sorban azoknak a gyakorlati szakembereknek (ügyvédeknek, bíráknak, közjegyz?knek, banki jogtanácsosoknak, végrehajtóknak, felszámolóknak) szól, akik napi munkájuk során találkoznak ezzel a területtel és gyakran alkalmazzák is a hitelbiztosítéki szabályokat. A kötet igyekszik közérthet?en megfogalmazni a polgári jognak ezt a meglehet?sen bonyolult és összetett területét, ezért a nem jogász végzettség? cégvezet?k számára is segítségül szolgálhat. Mivel pedig fontos dogmatikai kérdéseket is tárgyal, ezért az elméleti szakemberek is hasznát vehetik.

A Jogkódex el?fizet?k a könyvet a nyomtatott változaton túlmen?en elektronikusan is elérik a szoftverükön. A könyv ilyenfajta elektronikus elérése 2016 augusztusától várható! A kedvezmény csak közvetlen kiadói megrendelés esetén vehet? igénybe.